Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 163 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 

มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปราม

 หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

…………………….…………………..……………

                ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจรติ ซึ่งการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชนเป็นการทุจริตที่เรื้องรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ไปแล้วนั้น

                เพื่อให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการรับสินบนเพื่อป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบขึ้นใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น

                ๑.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

                ๒.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

                ๓.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

                ๔.เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

                ๕.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อบุคลากรผู้นั้น

                ๖.สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซี่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                ๗.การดำเนินการใด ๆ ตามมาตรการนี้ให้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการนี้              

                               

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs