Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 200 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและทางเว็บไซต์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

       

๑.ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

        ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จะนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เนื้อหาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” (Govermment  Website Standard)  ที่กำหนด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดตามนี้

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

        -ประวัติความเป็นมา

        -วิสัยทัศน์  พันธกิจ

        -โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

        -ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

        -ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

        -แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

        -ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง

        -ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของสำนักงาน

๑.๒  ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

        -รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่ง

        -วิสัยทัศน์ นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น

๑.๓  ข่าวประชาสัมพันธ์

        -ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

        -ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น

๑.๔  เว็บลิงค์

        -ส่วนงานภายใน

        -หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

        -เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

๑.๕  กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

       -กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

 

-๒-

๑.๖  ข้อมูลการให้บริการ

        -แสดงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการบริการต่าง ๆ แก่ประชาชน

 

ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

๒.๑  ถาม – ตอบ (Q & A)

       -ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน

๒.๒  ช่องทางการติดต่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

        -ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-mail  Web board Blog  เป็นต้น

        -ช่องทางการร้องเรียน และการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน

 

        ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน จึงจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs