Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(095-257-6856)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)65 (ดู : 10) 10 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ปี65 (ดู : 24) 25 พ.ย. 2564
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน (ดู : 43) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 84) 29 ต.ค. 2564
คำสั่งอำเภอบ้านนาสาร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 42) 20 ต.ค. 2564
ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2565 (ดู : 71) 1 ก.ย. 2564
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์)64 (ดู : 68) 2 ส.ค. 2564
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (ดู : 71) 30 มิ.ย. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (ดู : 100) 20 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 (ดู : 108) 20 เม.ย. 2564
เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 122) 18 ก.พ. 2564
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 43) 11 ม.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)64 (ดู : 41) 30 พ.ย. 2563
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดู : 250) 20 ส.ค. 2563
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562) (ดู : 175) 20 ส.ค. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้ป้ายโฆษณา (ดู : 42) 10 ส.ค. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 211) 24 มิ.ย. 2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 208) 24 มิ.ย. 2563
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 (ดู : 191) 23 มิ.ย. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ดู : 171) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) (ดู : 46) 29 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 47) 29 พ.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 164) 23 เม.ย. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) (ดู : 50) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 171) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 163) 14 ก.พ. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 177) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 178) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 172) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 163) 28 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 162) 28 ม.ค. 2563
การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 362) 27 ม.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 155) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 165) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 157) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 152) 24 ธ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 153) 24 ธ.ค. 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 (LPA) (ดู : 156) 20 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 253) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ "ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" (ดู : 160) 8 ต.ค. 2562
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 176) 11 มิ.ย. 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดู : 178) 11 มิ.ย. 2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ดู : 166) 11 มิ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 488) 10 มิ.ย. 2562
การประเมินความเสี่ยงความทุจริตประจำปี แบบ-ปค.4-หน่วยงานย่อย (ดู : 292) 10 มิ.ย. 2562
การประเมินความเสี่ยงความทุจริตประจำปี แบบ-ปค.-4 (ดู : 274) 10 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 288) 10 มิ.ย. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 198) 10 มิ.ย. 2562
เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 357) 3 พ.ค. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 193) 3 เม.ย. 2562
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 175) 15 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 223) 2 ม.ค. 2562
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 211) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม (ดู : 220) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต (ดู : 214) 5 พ.ย. 2561
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2561 (ดู : 259) 11 ต.ค. 2561
สรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 264) 2 ต.ค. 2561
3 กรกฎาคม 2561 วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู : 506) 3 ก.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 (ดู : 480) 25 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมคณะทำงานการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ (ดู : 148) 21 พ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs