Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนะ หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 15) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่ 1 (ดู : 10) 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่ 6 (ดู : 17) 10 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่ 7 (ดู : 22) 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่ 6 (ดู : 20) 25 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 22) 25 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 22) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง ม.4 (ดู : 34) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายในนา หมู่ที่2 บ้านห้วยตอ (ดู : 37) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 41) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง (ดู : 37) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 42) 27 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 36) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 69) 12 เม.ย. 2565
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 167) 28 ต.ค. 2564
หนังสือเชิญชวนให้มาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 65) 4 ต.ค. 2564
หนังสือเชิญชวนให้มาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 97) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 61) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 67) 4 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 252) 31 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 264) 31 มี.ค. 2564
โครงการซ่อมแซ่มถนนภายใน หมูที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 274) 12 มี.ค. 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนห้วยชัน หมูที่ 5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 311) 11 ก.พ. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 269) 12 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ขยายไหล่ทางถนนคสล.ซอยราษฎร์อุทิศ ม.6 (ดู : 289) 29 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.สายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 (ดู : 271) 28 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.ซอยจิตต์เจริญ ม.1 (ดู : 272) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.สายอนามัย-ดอนทึงทัง ม.4 (ดู : 270) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.ซอยโกติง-หนองฟันโลง ม.2 (ดู : 215) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างคูระบายน้ำ (ดู : 195) 27 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ (ดู : 261) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ ลงวันที่ ๒๓ /๐๗/๒๕๖๓ (ดู : 256) 23 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง (ดู : 255) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 261) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง (ดู : 230) 13 ก.ค. 2563
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ดู : 218) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 213) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.8 บ้านไสดง (ดู : 204) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 190) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.6 บ้านสะพานสอง (ดู : 199) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.5 บ้านห้วยชัน (ดู : 206) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลส์ (ดู : 197) 29 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 213) 13 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.2 บ้านห้วยตอ (ดู : 224) 12 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (ดู : 198) 12 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ ม3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 202) 30 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 200) 15 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 204) 15 เม.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 196) 12 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง ม.4 บ้านไสดง (ดู : 232) 26 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 198) 12 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสดงใน-ทุ่งรัง ม.8 บ้านไสดงใน (ดู : 195) 6 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ ม.1 บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 203) 4 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 205) 24 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ ม.1 บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 206) 14 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 247) 14 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 221) 12 ก.พ. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ดู : 225) 12 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 235) 12 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs