Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(095-257-6856)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 44) 28 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 118) 31 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 133) 31 มี.ค. 2564
โครงการซ่อมแซ่มถนนภายใน หมูที่ 1-8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 154) 12 มี.ค. 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนห้วยชัน หมูที่ 5 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 180) 11 ก.พ. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 157) 12 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ขยายไหล่ทางถนนคสล.ซอยราษฎร์อุทิศ ม.6 (ดู : 180) 29 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.สายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 (ดู : 165) 28 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.ซอยจิตต์เจริญ ม.1 (ดู : 157) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.สายอนามัย-ดอนทึงทัง ม.4 (ดู : 156) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างถนนคสล.ซอยโกติง-หนองฟันโลง ม.2 (ดู : 125) 21 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ก่อสร้างคูระบายน้ำ (ดู : 106) 27 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ (ดู : 170) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ทั้ง ๕ โครงการ ลงวันที่ ๒๓ /๐๗/๒๕๖๓ (ดู : 167) 23 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง (ดู : 159) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 166) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง (ดู : 138) 13 ก.ค. 2563
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ดู : 126) 13 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 118) 25 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.8 บ้านไสดง (ดู : 114) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 109) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.6 บ้านสะพานสอง (ดู : 110) 16 มิ.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.5 บ้านห้วยชัน (ดู : 116) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลส์ (ดู : 108) 29 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 125) 13 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.2 บ้านห้วยตอ (ดู : 132) 12 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (ดู : 110) 12 พ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ ม3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 112) 30 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 115) 15 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 119) 15 เม.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 106) 12 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง ม.4 บ้านไสดง (ดู : 131) 26 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 110) 12 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสดงใน-ทุ่งรัง ม.8 บ้านไสดงใน (ดู : 107) 6 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ ม.1 บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 113) 4 มี.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน ม.7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 115) 24 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ ม.1 บ้านขุนราษฎร์ (ดู : 117) 14 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 158) 14 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 133) 12 ก.พ. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ดู : 133) 12 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 150) 12 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 161) 12 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 131) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 144) 15 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ดู : 146) 11 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 150) 12 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 146) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางดิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 159) 31 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 143) 12 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า85 แรงม้า พร้อมใบมีดตันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ 3 จุด สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 ชุด (ดู : 153) 11 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คันและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน ๑ ชุด (ดู : 146) 3 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง ม.4 บ้านไสดง (ดู : 148) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 148) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการบุกเบิกถนนซอยมงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 (ดู : 114) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ดู : 146) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้าพร้อมใบมีดตันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ 3 จุด สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน 1 ชุด (ดู : 146) 13 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 146) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ ๔ บ้านไสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 159) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ ๓ บ้านควนกองเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 150) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี ม.3 บ้านควนกองเมือง (ดู : 145) 10 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs