Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
รายงานภาษี ภดส.7
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)66 (ดู : 1)
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 (ดู : 6)
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2566 (ดู : 54)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 86)
วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (ดู : 87)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน (ดู : 69)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย (ดู : 4)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 4)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 28)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 35)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 42)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 45)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ดู : 64)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนะ หมู่ที่ 3 (ดู : 58)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 89)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่ 1 (ดู : 54)
 
จดหมาายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สม้ยที่สอง ปี 2565 (ดู : 75)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
 
ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) (ดู : 326)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกหูหนาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
อบต.ทุ่งเตาใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs