Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016

 
นายถาวร สุขกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
(087-280-4474)
 
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
ปลัด อบต.ทุ่งเตาใหม่
(084-362-6606)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างขององค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อ
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสดง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
แผนพัสดุประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
รายงานภาษี ภดส.7
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 18)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)66 (ดู : 50)
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 (ดู : 56)
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2566 (ดู : 96)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ (ดู : 127)
วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (ดู : 135)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล (ดู : 40)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 36)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ (ดู : 33)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 31)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย (ดู : 36)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 42)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 (ดู : 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 73)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 81)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย (ดู : 86)
 
จดหมาายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สม้ยที่สอง ปี 2565 (ดู : 116)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
 
กิจกรรม อบต.ทุ่งเตาใหม่ ร่วมต้านการทุจริต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) (ดู : 397)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกหูหนาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ คลิ๊กที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
อบต.ทุ่งเตาใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
  210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 
โทรศัพท์ : 077-950-016
โทรสาร : 077-950-016
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E-mail Address : info@thungtaomai .go.th
 
   Copyright © 2019. www.thungtaomai .go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs