ภาพกิจกรรม
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคึณหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA
383
27 มกราคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคึณหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่