องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-950-016
  • วิสัยทัศน์

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล มีความโปร่งใสในการพัฒนา มุ่งบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ

นายถาวร สุขกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

โทร. 087-2804474

นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

โทร. 084-3626606

ข่าวสารชาวอบต.ทุ่งเตาใหม่

กิจกรรมชาวอบต.ทุ่งเตาใหม่

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2 ตุลาคม 2566

พี่น้อง อบต.ทุ่งเตาใหม่ เราดูแล

8
หมู่
6532
ประชากร
71.32 ตารางเมตร
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.