หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ <BR> โทร. 084-3626606

 • นางสาวเกศินี แก้วสะอาด

  หัวหน้าสำนักปลัด <BR> โทร. 081-3678155

 • นางสาวอุราภรณ์ ตรียวง

  ผู้อำนวยการกองคลัง <BR> โทร. 086-9469396

 • นายศรธิชัย ชัยยศ

  ผู้อำนวยการกองช่าง <BR> โทร. 089-7296187