ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน
58
21 กันยายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่