ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2566
24
31 สิงหาคม 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยตอ ม.2 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี