ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ซื้อวัสดุบาร์โซ่เลื่อยยนต์พร้อมโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

เทศบาลตำบลเคียนซา

จ้างตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาและคณะกลองยาว เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้

จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ และระบบท่อส่งและจ่ายน้ำ

2024-07-16

เทศบาลตำบลช้างขวา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะพานกฐิน)

2024-03-27

เทศบาลตำบลคลองปราบ

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับการใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-07-11

เทศบาลตำบลควนศรี

จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

เทศบาลตำบลพรุพี

จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นายสุชาติ รอดเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

เทศบาลตำบลบ้านนา

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประจำเดือน สิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

เทศบาลตำบลบางสวรรค์

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการจัดงานวันรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

เทศบาลตำบลกรูด

จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี/แกนนำตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-15

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตลาดใหม่-ถนนราษฎร์เจริญ ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-16

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-16

เทศบาลตำบลเวียงสระ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ พร้อมทาสีพื้น SAFEY ZONE บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-16

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตลาดใหม่-ถนนราษฎร์เจริญ ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

ซื้อจัดจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

จ้างทำพวงมาลา่และพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-04

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-18

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์

จ้างจัดทำและติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-06