ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อกระจกติดอ่างล้างหน้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์พัฒนา

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 บ้านบางชนะบน เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางใบไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-18

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายจอม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

จ้างเหมาครูต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง,โรงเรียนวัดอัมพาวาส,โรงเรียนบ้านดินก้อง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-18

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๑, ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

จ้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ชนิดโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๓๓-๐๑ (สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน) หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ รหัสสายทาง สฎ.ถ 123-63 หมู่ที่ 4 -หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-19

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๑ (บ้านหัวเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11